OPHANIA cz/en

Milí přátelé,
již nějakou dobu jsem vedena k tomu, podělit se s Vámi o nové poznatky a informace, týkající se Enochiánských
Volání – OPHANIA, se kterými jsme společně v kontaktu. Někteří z Vás je využívají ve formě nahrávky, někteří
jste se zúčastnili živě zpívaných Volání v Eliščině jeskyni v Moravském krasu.
Na pozadí dnešní doby vyvstalo mnoho otázek a odpovědí týkajících se především naší osobní zodpovědnosti,
schopnosti vzájemné komunikace mezi sebou a komunikace s tím, co nás přesahuje (budu tomu i nadále říkat
Bůh, Stvořitel, či Zdroj).
Některé okruhy témat, ke kterým se Volání a má práce s nimi začala úzce vztahovat, se Vám pokusím popsat
v následujících řádcích.
V tomto čase jsme mnozí vedeni k pochopení toho, že každý z nás, každý jedinec, se narodil se schopností
komunikovat s Bohem sám za sebe, bez dalšího prostředníka. V kontextu doby, která nás nutí k hluboké změně
našich postojů a vzorců, jde především o to uvědomit si tuto svou úžasnou možnost, ale také dokázat za ni
převzít zodpovědnost a navázat přímou komunikaci s Bohem, pokud se rozhodneme tak učinit. Tato osobní
síla náleží každému člověku, a pokud se s ní dokážeme spojit, zmocníme sami sebe k tomu žít svůj život takový,
jaký je, bez pocitu, že nám něco chybí, či něco přebývá. Naše potřeba hledat odpovědi na otázky jinde a jinak
než prostřednictvím naší přímé komunikace se Zdrojem zmizí a v ten moment může přijít prožívání toho, čemu
říkáme svoboda.
Přátelé, nehodlám být zprostředkovatelem božských sdělení, která jsou určena jen Vám samotným. Momentálně
jsem vedena k tomu zpívat Enochiánská Volání, jejichž vibrace nám mohou pomoci vyladit naše „přijímače“
tak, abychom byli sami schopni přijímat ze Zdroje to, co je nám třeba, zcela samostatně. Bez prostředníka. Ráda
bych s Vaší pomocí vytvořila bezpečný prostor, kde bude možné bez odsudků projevit své postoje, myšlenky
a názory a prožít to, co slovy předat nelze. Prostor sounáležitosti, kde můžeme sdílet své zkušenosti na cestě za
svým vlastním a jedinečným spojením s Bohem.
Chystám se proto opět organizovat setkání s živým zpěvem Enochiánských Volání, opět bych tak chtěla učinit
v Moravském krasu. Též ale ráda vycestuji za Vámi. Pokud budete mít ve své krajině skupinu lidí, kteří by měli
o takové setkání zájem, budete-li mít k dispozici vhodný prostor, můžeme se při zpěvu Volání setkat kdekoliv.
Kvůli dobré a autentické akustice je nejideálnějším prostorem právě jeskyně, kostel či kaple, nebo jakýkoliv jiný
„chrám“, ve kterém bude přirozený dozvuk. Nicméně, zkušenost mám i s malým prostorem a individuální prací
s Voláními. Netřeba si tedy klást omezení.
A nyní k tématům, kterých se má práce s Voláními v posledních měsících intenzivně dotýká.
„Nikdo nemůže o vaší
situaci ve Vesmíru
vědět více, než vy sami“.
(Pjér la Šéz)
1. Tělo jako přijímač – nabídka ke spojení se Stvořitelem
V minulosti jsme byli zvyklí se napojovat na Boha především prostřednictvím své duchovní podstaty. Nyní
přichází čas, kdy jsou někteří vedeni k tomu Boha doslova „nasávat“ do všech pórů těla a procítit tak skrze
něj sebe i Zdroj. Souvisí to i s tím, čemu říkáme imploze.
2. Matematika + láska = tvoření světa
Viděli jste film Matrix? Algoritmy je třeba spojit s tím, čemu říkáme láska. Cesta k Bohu není dle mého soudu
boj jednoho světa proti druhému, není o vítězství ducha nad hmotou, nebo světla nad temnotou. Není
o vítězství světa lidí nad světem strojů či naopak. Je to možná o uvědomění si toho, co nám každý z těch
světů umožňuje a nabízí, o schopnosti naučit se mezi nimi putovat, žít v nich s lehkostí a s mírou využívat
všech správných možností, které nám hra s názvem Život umožňuje. Nenutí nás k tomu současná situace?
Věřím, že nám Bůh stále ponechává svobodnou volbu. Není tedy v konečném důsledku podstatné, zda si
v danou chvíli vybereme červenou, nebo modrou pilulku. S každým novým momentem, s každým novým
nádechem máme možnost se znovu svobodně rozhodnout, přehodnotit rozhodnutí stávající a vyvíjet se.
V případě osobního spojení se Stvořitelem vždy dobře víme, kterou pilulku jsme se rozhodli polknout.
3. Pravidla stvoření
Znovu jsem se začetla do překladů devatenácti Andělských Volání, a kdybych měla jednoduše popsat to, co
z nich vnímám, jde o nastavení světa. Jsou to Boží, stvořitelské zákony. Zákony akce a reakce. Volání nám
bez obalu a bez potřeby někoho chlácholit sdělují surovou pravdu o tom, jak náš svět funguje, jak byl stvořen
a jaká pravidla v něm fungují a je pochopitelné, že to pro mnohé nemusí být příjemné čtení. Ve Voláních
cítíme destruktivní i konstruktivní sílu i funkci těchto mocností. Jde o jakási „Boží přikázání“, nejde však
o příkazy, jde o ryzí sdělení pravdy, která zní „jak zaseješ, tak sklidíš“. Zároveň je vnímám jako modlitbu,
ve které přijímáme vůli Boha, pravidla stvoření a svou vlastní svobodnou vůli žít dle svého uvážení, kterou
nám Stvořitel vždy ponechává. To vše v pokoře. Je tenká hranice mezi postojem „pokorně přijímám a s vědomím
všech následků následuji či nenásleduji Stvořitelovo vedení“ a mezi pocitem „cítím se jako otrok
a oběť něčeho, co mě ovládá a co nejsem schopen/schopna ovlivnit“. Je právě tato doba časem, kdy je možné
vypustit program otroctví ze své DNA?
4. Ztraceno či nalezeno v překladu
Jsem si vědoma toho, že v překladu se ztratí či objeví mnohé, co nemusí být zcela v souladu s originálem.
Každý, kdo přijímá zprávy odkudkoliv a dává je do slov ve svém rodném jazyce tak, aby mu bylo rozuměno,
je chtě nechtě prožene přes svůj osobní filtr. Jistě tomu tak mohlo být a zřejmě i bylo u překladů Volání.
Pokud použijeme Volání v originálním andělském Enochiánském jazyce nebo se mu alespoň přiblížíme
(nejsem dogmatik a vždy ponechávám prostor „chybám“), nelze je v reálném čase během práce s nimi
pomocí mysli překládat, či vykládat jejich význam. Proto věřím, že bez možnosti takového překladu může
zaznít a být plně prožito ono ryzí sdělení, které má mít vliv na zpívajícího či poslouchajícího ve formě,
která náleží pouze danému jednotlivci jako takovému. Sama během zpěvu zažívám silné vjemy, obrazy
a příběhy, které jsou v souladu s tím, co daný člověk či skupina lidí, pro které zpívám, pociťuje a zažívá.
Silná osobní témata se tak vynořují během práce s Voláními nejrůznějšími formami dle individuálního
nastavení každého člověka. Někoho to vede ke sdílení prožitku, jiného nikoliv. Mnozí hovoří i o tom, že
v hloubi své bytosti vědí, o čem texty jsou. Volání jsou klíče, kódy, jakési mantry, pro které v daný moment
nenalezneme ekvivalent v rodném jazyce, ale o to více jsme možná schopni pocítit — bez zapojení
mysli jejich sílu a schopnost transformace. Po letech práce s touto částí rozsáhlého Enochiánského systému
jsem došla k závěru, že je jedním z nástrojů, který naše fyzické i nefyzické tělo dostane prostřednictvím
vibrací k podstatě naší bytosti a k vyladění svého „přijímače“ na Zdroj. Abychom mohli docílit
autentického života v pravdě, abychom byli schopni žít s lehkostí i pokorou, zachovat si v sobě lásku i ve
složitých životních situacích, je třeba převzít zodpovědnost za svou schopnost vyladit se samostatně na
Boha a začít s ním komunikovat BEZ ZPROSTŘEDKOVATELE. Toto se učím já a ráda s Vámi budu svou
cestu sdílet.
S láskou a úctou
Iva Marešová
Kontakt: ivamaresova@ivamaresova.cz | Tel.: 724 335 318 | www.ivamaresova.cz

Enochiánský systém

Systém, který je dnes obecně znám jako enochiánský, je jedním z nejzáhadnějších a nejúchvatnějších témat okultních studií. Tento jazyk a systém, který jej doprovází, obdržel a zapsal v posledních letech 16. století Angličan John Dee – mnohými považovaný za nejučenějšího muže Anglie – a jeho krajan, alchymista Edward Kelley během svých cest na různá místa evropského kontinentu, především z Londýna do Polska a dále do Prahy a Třeboně v Čechách. Domnívali se, že informace, které získávají technikou „hledění do krystalu“, byly detailní instrukce andělských bytostí. Mnoho knih a článků
se v průběhu let věnovalo původu systému, jeho možným významům a využití zdánlivě ochranných předmětů. Ovšem původ materiálu, interpretace jeho obsahu a jeho použití zůstaly nejasné po více než 400 let, které uběhly od chvíle, kdy se Dee a Kelley vydali na cesty – až do doby, kdy se tématu začal věnovat metafyzik a odborník na enochiánský systém Vincent Bridges a jeho spolupracovník Dan Winter, společně s několika Vincentovými nejbližšími přáteli a studenty magie. Výsledkem jejich spolupráce byly nové teorie, pokusy a objevy, které vedly k hlubšímu porozumění tomuto bohatému a složitému poli vědění.

Vincent Bridges oproti svým předchůdcům neviděl enochiánský nebo andělský systém jako výplod západní mysterijní tradice, ale jako zásah „zvenčí“. On a jeho studenti jej vnímali jako transformační systém nejlépe popsatelný ve stavech změněného vnímání, kde i samotná písmena fungují jako vodiče energie. Enochiánský systém chápali jako čtyř-dimenzionální a vyšší geometrie, které, pokud jsou správě nastaveny, pracují téměř automaticky. Obdobně jako jádra lidských buněk vydávají světlo či elektromagnetické záření fotonů, které je automaticky přijímáno jinými buňkami, věřil Vincent Bridges, že „alchymie světla“ vytvořená správně nastaveným enochiánským chrámem pracuje jako bioenergetický stroj, který byl poskytnut lidstvu zvenčí a má pomoci znovu nastartovat náš vývoj.
Tyto objekty pracují automaticky díky svému tvaru či funkci, neboť fyzicky existují ve vyšších dimenzích, a zpívají „Vyvíjejte se!“ těm našim částem, které se již nacházejí ve vyšších sférách.

/Terry Burns/

 

Iva Marešová o Voláních a doporučení, jak s nimi pracovat.

Když jsem se poprvé setkala s Voláními, cítila jsem celou svou bytostí, že se jedná o kódy s velice silnou transformační energií. Nějakou dobu jsem pracovala s tím, abych dokázala s čistotou, pokorou, zodpovědně a s láskou přistoupit k tomuto nástroji. Čisté úmysly považuji při práci s tímto systémem za zásadní. Za pomoc při této přípravě z celého srdce děkuji Vincentu Bridgesovi, homeopatce Ince Pinkavové a všem, kdo se na natáčení podíleli. Bez jejich přítomnosti, sdílení, podpory a práce by Volání v této formě nemohla být vyslána do světa. Děkuji tedy též Elišce Bridges, Ladislavu Krapkovi, Evě a Dušanovi Leňovým, Jiřímu Šámalovi a Evě Kejvalové, Ivě a Martinu Růžičkovým, Michaelu Vašíčkovi, Oldřichu Řiháčkovi a též panu Urbaníkovi, správci kostela na Zelené Hoře.

Nejsem student enochiánského systému ani student magie. Nejsem členem žádného spolku, sdružení nebo přívržencem nějakého kultu či náboženství. Považuji se za samostatně vnímající bytost a s tímto jsem k práci s Vincentem Bridgesem a s Voláními přistoupila. Upřednostnila jsem své srdce, své pocity a svou intuici před předem určeným způsobem práce, pokud se mnou v danou chvíli nebyl v naprostém souladu. Osobně jsem zastáncem toho, že v konečném důsledku nepotřebujeme žádné speciální magické předměty ani nástroje k tomu, abychom se dostali sami k sobě a ke komunikaci s Bohem, s naší duší a s naší DNA. Zároveň však nevidím důvod, proč je odmítat a nepoužít, pokud nám k této hluboké komunikaci mohou pomoci a pokud se v podobě synchronicit stávají součástí naší cesty. Celou tuto práci vnímám tak, že Volání ze Zdroje skrz mě pouze prošla, takže výsledkem je mnou neřízená improvizace. Volání Vám tedy předáváme v té formě, ve které jsme je 18. 11. 2013 obdrželi.

Máte svobodnou vůli a je zcela na Vás, jak se rozhodnete s Voláními pracovat a zacházet. Považuji však za nutné zde uvést informace a doporučení, která jsou podložena mými osobními zkušenostmi.

Po té, co byla Volání natočena, jsem začala nahrávku používat k soukromým terapeutickým sezením s přáteli, kteří o tuto zkušenost projevili zájem. Během těchto sezení jsem se setkala s různými situacemi a reakcemi, které mě dovedly k tomu, že za dvě z nejpodstatnějších věcí, které dodržuji při práci s Voláními, považuji bezpečné prostředí a uzemnění. Bezpečným prostředím myslím místo, kde nebudete ničím a nikým rušeni a budete mít naprostý klid. Je dobré prostor před poslechem Volání očistit. Je možné použít vykuřovadlo, svíčku, udělejte cokoliv, co ve Vás umocní pocit klidu a bezpečí. Pro mne osobně to znamená i modlitbu, kterou považuji za nezbytnou před samotnou prací s enochiánským systémem: „Já, přítomna/přítomen ve Zdroji, přistupuji k tomuto dílu s láskou a s respektem a prosím o moudré vedení v souladu s Boží vůlí a s Vesmírnými zákony. Děkuji.“ Jde o čistý přístup bez nadvlády ega a manipulace.

Neméně důležité je důkladné ukotvení – uzemnění, protože během léčivého procesu je třeba mít v souladu nefyzická těla a tělo fyzické. Pokud není Vaše duše kvůli špatnému uzemnění pevně ukotvena v těle, může nastat problém s návratem do fyzické roviny. Léčebný a transformační proces by měl ideálně působit na všechny vaše fyzické i nefyzické části, které by měly být ve vzájemném kontaktu a souladu. Zde bych ráda upozornila na to, že součástí Zdroje a nás samotných však není jen Duch, Hmota a Světlo, ale též i Temnota. Temnota není v žádném případě synonymem zla. Je třeba ji respektovat a přijímat jako naši nedílnou součást, jako součást tohoto světa. Proto se ukotvuji nejen v Zemi, ale též i v Temnotě, která k jinové energii náleží. Bez přijetí a pochopení funkce světla a temnoty v našem životě nemůžeme docílit správné komunikace jinové a jangové energie v nás. Pokud chápete temnotu jako zlo nebo něco, čeho je třeba se obávat, raději se do práce s enochiánským systémem nepouštějte. Mějte na zřeteli, že světlo vidíme pouze na podkladě temnoty a je třeba umět vidět správné ve všem, co nás utváří a obklopuje. Toto je krátká meditace, kterou pro uzemnění používám já a Vám ji doporučuji též: „Z kyčlí do nohou mi prorůstají živé zelené kořeny, se kterými mohu komunikovat. Skrz chodidla mi procházejí až do zemského jádra, kde se pevně uchycují. Právě tím se ukotvuji v Zemi a v Temnotě. Nyní jsem plně přítomna/přítomen ve Zdroji.“ Tuto formu uzemnění mi zprostředkovala Ayahuaska v homeopatické formě, kterou jsem mj. užívala k tomu, abych měla dostatečnou stabilitu pro práci s enochiánským systémem, proto ji zde uvádím, neb je pro mě osobně s Andělskými voláními významně spojena.

Poslech byste nikdy neměli přerušovat, s výjimkou prvního a druhého Volání, které slouží k otevření a je možné je slyšet odděleně od ostatních. Během poslechu nahrávky totiž dochází mj. k již zmiňované transformaci, v určitých momentech se obrazně řečeno rozložíte a pak se zase v nové formě složíte zpátky, takže nepřerušovat toto dění je pro Vás velmi důležité. K Voláním můžete přistoupit s konkrétní vizí či záměrem, ale je možné je použít též bez nich a pouze se jim odevzdat. Mohou nastat chvíle, kdy je nutné uvolnit své strachy, odevzdat se a nebojovat s nepříjemnými pocity, pokud nějaké nastanou, a prožít je. Vše, co uvidíte, uslyšíte a ucítíte, jste VY. Během následujících dnů a týdnů po poslechu Volání u Vás mohou nastat různé neočekávané emocionální a fyzické projevy, jež jsou projevem vyrovnávání Vašeho energetického těla. Není důvod z nich mít obavy, prostě nechte své energetické tělo tyto stavy zpracovat a odeznít, a ujistěte se, že zůstáváte dobře uzemněni. Volání je možné sdílet společně s dalšími lidmi, nikdy je však nepouštějte a nenuťte nikomu, kdo o to sám nestojí! Pomocí Andělských volání v sobě mj. vyvažujete světlo a temnotu. Dostáváte se do harmonie a rovnováhy. Oba prvky, mužský a ženský princip, se ve Vás spojují a Vy sami začnete být pevní. V té chvíli jste TVŮRCI. Upozorňuji znovu, že temnota není synonymem zla, ale je to nedílná součást nás samých stejně tak, jako naše světlo. Naprostým přijetím a souladem obou těchto polarit jsme sami sebou, v míru a úplní. V tom já spatřuji terapeutický význam Andělských volání. Při práci s enochiánským systémem jsem k jednotlivým Voláním obdržela klíčová slova a věty, které níže předkládám. Přeji Vám hodně štěstí na vaší cestě domů, k sobě.

 

O natáčení slovy Terry Burns, spolupracovnice Vincenta Bridgese.

Tato nahrávka nabízí nevšední zážitek jak pro milovníky hudby, tak pro studenty enochiánského systému. Zpěvačka Iva Marešová vytvořila novou a unikátní verzi 19 Ophanických klíčů, známých spíše jako Enochiánská či Andělská volání, která jsou vyústěním enochiánského systému. Volání byla natočena ve velkolepém, hermetismem inspirovaném kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou navrženém architektem J. B. Santinim-Aichlem. Tato památka UNESCO se vyznačuje skvělou akustikou a ohromujícími energetickými vlastnostmi, které vychází ze silného geofyzikálního pole Zelené Hory a okolní krajiny. Santiniho architektura kostela a okolních staveb vytváří rezervoár, který energii zesiluje a dále vyzařuje.

Jak sama Iva Marešová podotýká, nestudovala enochiánský systém – ale jak její fanoušci dobře vědí, má úžasný hlas a schopnost intuitivně se naladit na energii, jež ji obklopuje, v tomto případě na enochiánskou energii evokovanou Vincentem Bridgesem. Její interpretace – ona klíčová slova – toho, co cítila s každým Voláním, mohou být vzdálena obvyklým interpretacím, pokud takové vůbec existují, a nemusí souviset s anglickými překlady Volání. Ale právě proto může jít o ryzejší interpretaci.

Ze všech částí enochiánského systému, které John Dee a Edward Kelley obdrželi, jsou právě Volání tím nejkomplikovanějším. John Dee jednoduše zaznamenal obsáhlá Enochiánská volání tak, jak je Edward Kelley přijímal, stejně jako následné dlouhé překlady. Mnozí badatelé poukazovali na fakt, že „filtr“ Edwarda Kelleyho mohl překlady mírně pozměnit. Další (včetně Vincenta Bridgese) pak pracovali na alternativním anglickém překladu. Možná že přístup Ivy Marešové – jednoduše Volání zazpívat a mít na zřeteli vlastní pocity – nám nabízí lepší cestu. Přístup poučený vnímavostí a „myslí začátečníka“, spíše než pokusy o nahlédnutí do myslí dlouho zesnulých renesančních mágů. Vincent Bridges cítil, že Volání jsou darem lidstvu, jež nám má pomoci s dalším vývojem. V článku Andělé v DNA a ve společné práci s Danem Winterem Vincent Bridges poukázal na možnost, že jedinečně konstruovaná enochiánská „abeceda“ toho může být schopna díky rezonování s naším genetickým kódem. Jednoduše řečeno, Volání mohou připravit lidstvo, aby se stalo „občany vesmíru“ spíše než „vraždícími opičáky“. Vincent Bridges a Dan Winter nahlíželi na to, co někteří nazývají „magie“, jako na fyzikálně vysvětlitelnou interakci světelných a zvukových vln, nejlépe zesílených objekty se specifickými energetickými vlastnostmi. O Voláních hovořili doslova jako o nosných vlnách, které pomáhají synchronizovat naši bioenergetiku pro další skok v lidském vývoji. Vincent Bridges vnímal Volání jako něco, co je určeno ku prospěchu všech, a tak by měla být prezentována a vnímána.

Iva Marešová při interpretaci Volání užívá českou fonetiku, což Vincent Bridges považoval za zásadní. Pocítíte to sami! Zážitek z poslechu Iviny verze Volání nazpívaných v magickém prostoru připraveném Vincentem Bridgesem Vás zahrne energiemi, které jen málokdo dokáže sám vytvořit. Iva v napojení na Zdroj pomocí svého hlasu, ve vysoce nabitém a energeticky připraveném prostoru, pracuje s enochiánským systémem na úrovni, které samostatný student dosáhne až po letech studia. Ivin zpěv je orámován zvukem hang drumu Jiřího Šámala. Její krásný hlas slouží jako nosič pro energii Volání a rozeznívá silný energetický vysílač, jímž je Zelená Hora. Spojení jednotlivých aspektů nabízí oddanému posluchači hluboký zážitek s mnohými odhaleními.

 

Iva Marešová

Zpěvačka, herečka, autorka hudby a textů. Žije v Praze. Založila slovanské World music trio „Marešová Yasinski Vašíček“, se kterým vydala v roce 2016 CD „Kéž bouře by přišla“.

Spolupracovala s legendami české hudební scény – Michalem Pavlíčkem, Radimem Hladíkem, skupinou Čechomor, zpívá se skupinou Precedens Martina Němce. Pracovala též s kytaristou Davida Bowieho Gerrym Leonardem. Pohybuje se napříč žánry. Setkání a spolupráci s Vincentem Bridgesem a práci s enochiánským systémem řadí mezi zásadní životní momenty.

 

Vincent Bridges

Spisovatel, esoterický historik a výzkumník, autor nebo spoluautor sedmi knih, který se objevil či působil jako konzultant pro 13 televizních dokumentů zabývajících se tématy od Atlantidy po Svatý grál, ovšem s největším zaměřením na Nostradama. Dlouhá léta zasvětil studiu enochiánského či andělského systému, kterému se věnoval v knize The Ophanic Revelation. V ní mimo jiné naleznete článek Angels in the DNA, který se zabývá možnou shodou mezi enochiánskými písmeny a trojitou strukturou transformační RNA.

Tato deska, za jejíž produkcí stál, je vyústěním jeho snu o sdílení Andělských volání s širokou veřejností. Více informací o jeho práci naleznete na www.vincentbridgeslegacy.com.

 

Jiří Šámal

Neúnavný propagátor švýcarského hang drumu.

 

 

Ivina klíčová slova

I. Volání Otevření. Zdroj.
II. Volání Jsi ze Zdroje. Není rozdílu.
III. Volání Ty stvořený, vyrovnej mužský a ženský princip.
IV. Volání Temnota.
V. Volání Pomoc, informace ze Zdroje.
VI. Volání Světlo. Síla.
VII. Volání Principy přesunuty na Zem. Úcta. Ženský princip v nás.
VIII. Volání Zapomnění. Pád úcty. Pád pravíry. Léčba.
IX. Volání Očista skrze pád. Léčba.
X. Volání Hluboká očista Země.
XI. Volání Nadhled. Nová matrice. Nový počátek.
XII. Volání Láska.
XIII. Volání Bytostné porozumění Lásce.
XIV. Volání Bytostné porozumění nejvyššímu soudu.
XV. Volání Očista. Nové. Láska. Vyléčení.
XVI. Volání Zdroj. Vědění. Jednota.
XVII. Volání Bdělost. Vím.
XVIII. Volání Láska. Srdce. Otevření. Radost.
Volání éteru Lil Jsi Tvůrce. Prožij tajemství svého stvoření. 

 

 

Nechť se staneme částí nevyslovitelného vědění.

 

 

 

 

 

 

Enochian

The body of work generally known today as Enochian is one of the most enigmatic and fascinating subjects of occult study. During the last years of the 16th century, this language and the system accompanying it was received and recorded by Englishman John Dee – considered by many the most educated man in England – and his countryman, the alchemist Edward Kelley, as the two men travelled from London to different points on the European continent, most notably through Poland
to Prague and Trebona in Bohemia. They believed that what they were receiving through the technique of skrying was detailed instruction from Angelic beings. Over the time many books and articles have delved into the origins, possible meanings, and uses of the techniques and seemingly talismanic objects constructed for their use, but the source of the material and interpretations of its meaning and uses has remained unclear for most of the more than 400 years that have elapsed since Dee and Kelley´s journey. Unclear, that is until the relatively recent work of metaphysician and Enochian expert Vincent Bridges and collaborator Dan Winter, with the help of several of Vincent´s closest friends and magical practicioners. This has resulted in new theories, experimentation,
and discoveries, leading to a deeper understanding of this rich and complex field of knowledge.

Unlike those before him, Bridges viewed the Enochian work of Dee and Kelley not as an outgrowth of the western mystery tradition but as a literal intervention from outside. He and his students viewed it as a transformative system best described in energetic states, where even the letters themselves are functioning as waveguides. They saw Enochian as a system of 4th dimensional and higher geometries that, when properly set up, worked almost automatically. Just as the nucleus of human cells put out light or photon emissions that are automatically received by other cells, Bridges believed the “alchemy of light” generated by a correctly set-up Enochian Temple worked as a kind of bioenergetic machine provided to humans from the outside to help jump-start their own evolution. These objects that are formed work automatically by their shape or function as they exist physically in higher dimensions; they sing “Evolve!” to those parts of us that already exist in higher realms.

/Terry Burns/

 

Iva Marešová – On How I Use the Enochian Calls.

When I met the Calls for the first time, my whole being could feel the strong transformational energy they carry. I did work on myself to be ready to handle this tool with necessary purity, humbleness, responsibility and love. Pure intentions are fundamental when working with this system, I believe. I would like to give thanks from the depth of my heart for all help to Vincent Bridges, homeopath Inka Pinkavová, and to all who participated in the recording process. Without their presence, sharing, support and work the Calls could not have been shared with the world in this form. Namely I thank Eliška Bridges, Ladislav Krapek, Eva and Dušan Leňovi, Jiří Šámal and Eva Kejvalová, Iva and Martin Růžičkovi, Michal Vašíček, Oldřich Řiháček and special thanks to Mr. Urbanik, custodian of the church at Zelena Hora.

I am not a student of the Enochian system nor of magic. I am not a member of any group, society, or a follower of any cult or religion. I simply consider myself a conscious being very well able to connect with the energies I perform. It was from that standpoint that I approached the cooperation with Vincent Bridges and the Calls. I gave priority to my heart, feelings and intuition beforehand to decide if I would participate, and then to determine a way to do so. Personally, I believe that in the end we do not need any special magical objects or tools to be able to communicate with our inner self, with God, soul, or especially with our own DNA. At the same time, some things can help accelerate or amplify our evolutionary path: they can help us with this deep communication, and become part of our path in form of synchronicities. I perceive this work as uncontrolled improvisation; that is to say the Calls only went from the Source through me. And thus, here we are handing over the Calls as we received them on 18 November 2013.

You must decide how you will work with the Calls. Nevertheless, I find it necessary to share the following information and suggestions based on my personal experience. After we recorded the Calls, I started working with the recording during private therapeutical sessions with my friends who showed interest in such an experience. During these sessions different situations and reactions occured which made me realize two basic rules which I observe when using the Calls: I must be in a secure space and grounded.

By a secure space I mean such a place where you do not get disturbed by anything and anyone, and where you enjoy absolute silence. Before listening to the Calls it is good to purify the space. You can use fumigation, candles – do anything which enhances your feeling of peace and safety. For me personally that also means a prayer, which I consider essential before working with the Enochian system:

“I – present in the Source – approach this work with love and respect, and I ask for wise guidance in harmony with God´s will and Cosmic Laws. Thank you.” That is a pure attitude free of the ego´s dominance and manipulation.

 

On this Approach to the Calls by Terry Burns, collaborator of Vincent Bridges

The vocal performances on this CD offer a unique experience to both lovers of music and students of the work of John Dee and Edward Kelly. Performed by Czech vocalist Iva Maresova, this recording of the 19 Ophanic Keys, better known as the Enochian or Angelic Calls, comprise a new and unique interpretation of this culminating aspect of the Enochian corpus. These were recorded in the magnificent, Hermetically inspired and Santini-designed Church of St. John of Nepomuk at Zelená Hora, in Žďár nad Sávazou, Moravia, Czech Republic. A Unesco Heritage site, this edifice has both amazing acoustic properties and astounding energetics resulting from the powerful geophysical properties of the hill and surrounding area, which is then collected and amplified by J. B. Santini – Aichel´s architectural rendering of the Church and its enveloping structure.

As Iva Marešová points out, she has no training in Enochian – but as her fans know, she has an incredible voice combined with a strong intuitive sense on how to connect to the energy around her, in this case the Enochian energy as evoked by Bridges. er interpretations – her key words – of what she felt for each call might be far from any conventional interpretations, if such a thing exist, and they do not have to connect to English translations of the Calls. But they just might be a purer interpretation. Of all the components of the Enochian system received by Dee and Kelley, the Calls are most problematic because John Dee simply recorded the long Enochian Calls that Edward Kelley was receiving, and then the equally long translations. Many researchers have speculated that Kelley’s „filter“ could have made the translation somewhat „off,“ and different people (Bridges included) have worked at alternate English translations.

Perhaps Marešová’s approach – simply performing them, and noting what one feels – gives us a better way, an approach informed by sensitivity and „beginner’s mind“ rather than by attempts at getting into the minds of two long-dead Renaissance magicians. Vincent Bridges felt that the Calls were a gift given to humanity to help us evolve. In „Angels in the DNA“ and in his work with Dan Winter, Bridges suggested that the uniquely structured Enochian „alphabet“ might do this by resonating with our very genetic code. Simply put, they might prepare humanity to become citizens of the cosmos rather than „killer monkeys.“ Bridges and Winter looked at what some call „magic“ as a physically explainable interaction of light and sound waves best amplified by structures designed with particular energetic features, and spoke of the calls literally as carrier waves that help synchronize our bioenergetics for the next leap in human development. He felt the Calls were always something best performed or listened to for the benefit of all.

Marešova performs the calls with Czech phonetics, something Bridges thought was critical. You will feel it! She began by deeply and consciously connecting with the Source, and invites her listeners to do the same. The experience of listening to Iva being connected with the Source, performing the calls in magical space set up by Bridges within the architecture of Santini, will bathe you in energies that few are able to actually create on their own. Iva´s singing, performed in a highly charged and energetically prepared space, draws powerfully on Enochian in a way that might take a solo student years to approach. Accompanying Iva´s vocal performance is Jiří Šámal on hang drum. Iva´s beautiful voice serves as a carrier wave for the energy of the calls, and of the powerful energetic transmitter that is Zelená Hora. The result is an intensely moving performance with many revelations for the committed listener.

 

Iva´s Key Words

1st Call Opening. Source.
2nd Call You come from the Source. There is no difference.
3rd Call Behold, the created one! Balance you male and female principles!
4th Call Darkness.
5th Call Help, information from the Source.
6th Call Light. Strength.
7th Call Principles sent to the Earth. Respect. Female principle in us.
8th Call Oblivion. Drop of respect. Drop of original Truth. Healing.
9th Call Purification through downfall. Healing.
10th Call Deep purification of the Earth.
11th Call Overview. New matrix. New beginning.
12th Call Love.
13th Call Fundamental understanding of Love.
14th Call Fundamental understanding of the highest judgement.
15th Call Purification. New. Love. Recovery.
16th Call Source. Knowing. Unity.
17th Call Vigilance. I know.
18th Call Love. Heart. Opening. Delight.
Call of the Aethyr Lil You are the Creator. Experience the mystery of your creation.
Let us be part of the inexplicable knowing.